1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ห้องพักผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ห้องพักผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกโรงพยาบ่าลสรรพสิทธิประสงค์

เมื่อวันที่7มีนาคม2555 นายวิทยา บูรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูกและห้องปลอดเชื้อความดันบวก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อย่างเป็นทางการ ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการที่จ.อุบลราชธานี โดยมีนพ.ไพจิตร์ วราชิต  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต13  และนพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมในพิธี

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางเม็ดเลือด รวมไปถึงโรคทางพันธุกรรมและโรคมะเร็งเป็นจำนวนมาก การปลูกถ่ายไขกระดูก เป็นวิธีหนึ่งในการรักษาโรคเลือด หรือโรคทางโลหิตวิทยา ซึ่งโรคที่มีการปลูกถ่ายไขกระดูกแล้วหายขาด ได้แก่ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งไขกระดูกชนิดmultiple myelomaโรคซีดพันธุกรรมธาลัสซีเมีย โรคไขกระดูกฝ่อ และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง การปลูกถ่ายไขกระดูก ผู้ป่วยจะได้รับยาเคมีบำบัดขนาดสูงบางรายได้รับการฉายรังสีร่วม ทำให้ไขกระดูกของผู้ป่วยถูกกดอย่างมาก การดูแลผู้ป่วยระหว่างที่มีการปลูกถ่ายไขกระดูกจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผลการรักษามาก ผู้ป่วยจะมีภูมิต้านทานต่ำมาก จึงต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อ และได้รับยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ให้บริการประชาชนในเขตอีสานตอนล่าง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาว กัมพูชา และเวียดนาม จำนวนกว่า 4.5 ล้านคน และมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านวิชาการบริการและส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพที่เป็นเลิศในระดับสากล จึงได้เปิดหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูกและห้องปลอดเชื้อความดันบวกขึ้น เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายไขกระดูกและการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจร , พัฒนาระบบบริการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ  และเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านโรคเลือดโรคมะเร็งสำหรับแพทย์ระดับปริญญา แพทย์ระดับหลังปริญญาและบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคเลือดโรคมะเร็งชนิดต่างๆที่มีภาวะFebrile neutropeniaและผู้ป่วยโรคเลือด โรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ที่ได้รับการพิจารณาให้การรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูก ซึ่งหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูกและห้องปลอดเชื้อความดันบวก ได้เริ่มเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ในเดือนธันวาคม 2554 มีผู้ป่วยภาวะneutropeniaจำนวน4ราย และเดือนมกราคม 2555 จำนวน 7 ราย แต่ไม่มีอัตราการติดเชื้อผู้ป่วยneutropeniaทั้ง 2 เดือน

** หมายเหตุ ห้องปลอดเชื้อความดันบวก ใช้ในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำพร้อมที่จะติดเชื้อโรคจากอากาศภายนอกหรือมีผู้ที่นำเข้ามาในห้องพักรักษา ดังนั้นจะมีเครื่องกรองอากาศดูดอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในห้อง กรองเชื้อโรคก่อนที่อากาศจะเข้าสู่ภายในห้อง ความดันในห้องจะเป็นบวกเสมอ เพื่อที่จะผลักอากาศภายนอกไม่ให้เข้าสู่ภายในห้อง เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกห้องแทรกซึมเข้ามา เหมาะสำหรับการพักรักษาตัวของผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก ผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยเม็ดเลือดขาวต่ำ ส่วนห้องปลอดเชื้อความดันลบ โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปหลายแห่งมีใช้แล้ว เป็นห้องที่มีการดูดอากาศจากภายในออกสู่ภายนอก กรองเชื้อโรคที่จะแพร่กระจายจากภายในไม่ให้ออกสู่ภายนอก เหมาะสำหรับการพักรักษาของผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยเชื้อโรคร้ายแรงและสามารถแพร่กระจายทางอากาศได้ เช่น โรคไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 โรคซาร์ เป็นต้น สำหรับห้องปลอดเชื้อความดันบวกของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีห้องปลอดเชื้อชนิดนี้

ข่าว:วิชิราภรณ์ ภาพ:ศักดา บรรณาธิการ:นายแพทย์มนต์ชัยวิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

ที่มา:สรรพสิทธิ์ออนไลน์